Převody majetku

 

Dům, byt nebo pozemek se nejčastěji převádějí kupní nebo darovací smlouvou. Notář Vám smlouvu o převodu nemovitostí sepíše ve formě notářského zápisu, který je na rozdíl od smluv sepsaných například advokátem nebo realitní kanceláří veřejnou listinou. To znamená, že v případě sporu může být u soudu použit stejnopis notářského zápisu jako jednoznačný důkaz potvrzující pravdivost údajů v něm uvedených. Jde-li o kupní smlouvu, notář bezpečeným způsobem zajistí zaplacení kupní ceny.

 

Jaké doklady jsou k sepsání smlouvy potřeba? Jsou to listiny prokazující vlastnické právo převodce k nemovitostem (například dědické rozhodnutí, kupní smlouva), které má zpravidla převodce k dispozici. Lze je také vyhledat v příslušných sbírkách, což Vám notář poradí již při prvním jednání. Dále potřebujete výpis z katastru nemovitostí. V současné době již mají notáři přímý vstup do katastru nemovitostí prostřednictvím internetu a mohou Vám tak výpis zajistit sami. Znalecký posudek o ceně nemovitosti je třeba pro zdanění smlouvy u příslušného finančního úřadu. O nutnosti jeho pořízení je vhodné se nejdříve s notářem poradit, neboť ne vždy je znalecký posudek nezbytný - například při smlouvách o rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů není třeba, neboť se tyto smlouvy nezdaňují.

 

Proč v případě kupní smlouvy uložit kupní cenu u notáře? Optimální řešení, jak zajistit bezpečený způsob úhrady kupní ceny v případě uzavření kupní smlouvy je uzavření svěřenské smlouvy. Svěřenská smlouva je smlouva o správě majetku uzavíraná mezi kupujícím, prodávajícím a notářem. Na základě této smlouvy se kupní cena uloží u notáře a notář se zaváže, že vyplatí kupní cenu prodávajícímu po převodu nemovitosti na kupujícího. Kupující má tak zajištěno, že kupní cena bude vyplacena pouze v případě, že dojde k převodu vlastnictví na kupujícího.

 

Další způsoby zajištění zaplacení kupní ceny: Je-li v kupní smlouvě sjednáno, že kupní cena bude zaplacena v budoucnu, je pro Vás vhodné současně s kupní smlouvou uzavřít smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem nebo také dohodu se svolením k vykonatelnosti, která je přímým podkladem pro exekuci na majetek kupujícího, pokud tento nezaplatí řádně a včas kupní cenu.

 

Součástí kupní smlouvy nebo darovací smlouvy může být i smlouva o zřízení věcného břemene. Věcná břemena vždy váznou na nemovitosti i při změně vlastníka a vznikají vkladem do katastru nemovitostí. Příkladem často zřizovaného práva věcného břemene je právo doživotního užívání bytu (nebo na dobu časově omezenou). Takto mohou třeba rodiče darovat dítěti rodinný dům a současně je jim zřízeno věcné břemeno bezplatného užívání bytu, a to buď doživotně nebo na časově omezenou dobu v tomto domě. Při zřizování věcných břemen je třeba zvážit daňové souvislosti.

 

Notářské povolání je specializováno na právní vztahy týkající se nemovitostí a notář tak zaručuje potřebnou odbornou úroveň zpracování smlouvy. Notář při sepsání smlouvy poučí obě strany o právních důsledcích jejich jednání a působí tak preventivně proti vzniku případného sporu. Smlouva s návrhem na vklad se předkládá katastrálnímu úřadu, přičemž vyřízením věci u katastrálního úřadu můžete pověřit notáře, který Vám smlouvu sepsal.

 

 

Notářská kancelář - JUDr. Dana Ševců, Panská 23, 516 01 Rychnov nad Kněžnou | tel.: +420 494 621 456 | e-mail: Dsevcu@notarkasevcu.com

Copyright © 2007 JUDr. Dana Ševců - notářská kancelář | Created by HJ Press